14-18 January 2019
國家同步輻射研究中心(National Synchrotron Radiation Research Center)
Asia/Taipei timezone